Роботи учасників ПМ


Ірина Кузьменчук, методист
НМЦ іноземних мов і світової літератури
ІППО КУ імені Бориса ГрінченкаПарадокси Оскара Вайльда

На думку Оскара Вайльда, правда життя відкривається нам тільки у формі парадоксів. Щоб зрозуміти «Дійсність», треба побачити, як вона балансує на канаті. І тільки поба­чивши всі ті акробатичні штучки, що їх витворяє «істина» ми зможемо правильно судити про неї. «Портрет Доріана Грея» — за витонченістю форми, за майстерністю стилю, за глибиною і одночасно «легкістю» підважених проблем є довершеним витвором мистецтва, в якому ав­тор спробував реалізувати філософську і життєву концеп­цію людини, котра зробила своїм покликанням Красу.
Провідна проблема твору — співвідношення мистецтва і дійсності проймає весь роман. Вона реалізується в бага­тьох аспектах, головні з яких: співвідношення форми і змісту; вічність і миттєвість прекрасного, мистецтва; відно­сини митця і його творіння; етичне ставлення до мистец­тва, прекрасного.
Парадоксальним є той факт, що особистість автора, його концепція ставлення до прекрасного ніби роздвоюються, (а точніше — розтроюються) в образах Доріана Грея, Лор­да Генрі, Безіла Холлуорда. Тому, як і властиво інтелекту­альному романові, головним героєм стає ідея, а зображені персонажі стають реалізацією цієї ідеї, певними олюдне­ними схемами. Таким чином, стверджується постулат: щоб зрозуміти правду життя, треба побачити, як вона балансує на канаті.
Кожен із образів стає певною реалізацією основної ідеї. Лорд Генрі, естет у всьому, сповідує філософію насолоди. Людина має жити повнокровним життям, а не бути аске­том. Звідси його постулат — людина має все випробувати в житті, відчути і зрозуміти з власного досвіду. Але пара­докс: Лорд Генрі діє не сам, а лише розповсюджує теорії і споглядає збоку, як вони впливають на людей. Протягом усього роману він залишається пасивним спостерігачем. Лорд Генрі відчуває емоції і насолоду від того, як його ідеї впливають на людей і до яких наслідків призводять. Дорі-ан Грей для нього лише експериментальна лабораторія, його дійовий двійник, що приводить в рух усі наміри. Тобто два персонажі поєднані між собою, як форма і зміст. Ве­ликого значення Лорд Генрі надає красі, розуміючи її як засіб влади над іншими.
Образ Доріана Грея в романі проходить певні етапи розвитку. Спочатку натурник зазнає впливу ідей Лорда Генрі, але робить спроби протистояти їм. Переломним моментом у розвитку образу є смерть Сібілли Вейн, яка, на думку Доріана, єдина могла допомогти йому опиратися спокусливим розмовам лорда, спонукала до роздумів, пробуджувала сум­ління. Після її смерті Доріан Грей стає свідомим провідни­ком ідей лорда Генрі, реалізує його філософію. Він роз­повсюджує ці ідеї серед оточення, отруюючи певну части­ну молоді. На його боці вагомий доказ — краса. Ніхто не вірить, що він веде аморальний спосіб життя, йому дові­ряють, тому що обличчя його чисте й спокійне, а очі вип­ромінюють лагідний блиск.
Цікаво змальовано в романі проблему співвідношення митця і його творіння. За висловом художника Безіла Хол­луорда, в історії людства є тільки два важливих моменти.
Перший — це поява в мистецтві нових засобів зображення, другий — поява в ньому нового образу. Безіл Холлуорд ство­рив портрет свого друга Доріана Грея, довершений витвір мистецтва. Відтоді портрет і натурник стануть нероздільни­ми. Спочатку Доріан Грей не помічає своєї краси, потім з'являється лорд Генрі. У його словах — гімн молодості і красі, а також застереження, що вона мине. Коли Доріан дивиться на картину, в ньому прокидається заздрість до зоб­раження, адже ця краса безсмертна: «Якби це я міг лиша­тись повік молодим, а старішав — портрет!» Думка Доріа­на матеріалізується. Відбувається поділ на форму і зміст. Портрет стає вособленням душі головного героя, його са­мого, а Доріан завжди залишається прекрасним і незмінним. Усі порухи душі героя, всі таємничі думки і бридкі бажан­ня, всі злочини вчинки відбиваються на полотні. Він хоче заховати картину, змінити її, але сам від себе не сховаєшся. Отже, портрет і натурник міняються місцями. Портрет стає змістом, внутрішнім, а Доріан лише досконалою формою, оболонкою. Цікаво простежити співвідношення форми і змісту й серед інших героїв роману.
Для Лорда Генрі його душею, суттю, втіленням ідей стає Доріан Грей, а сам він залишається зовнішньою оболон­кою: для Доріана Грея його справжнє «я» втілене в його портреті, а він тільки олюднене зображення. З іншого боку, для Безіла Холлуорда портрет стає і змістом, і формою, бо в ньому втілюється його заповітна мрія. У Сібіллі Вейн Дорі­ан Грей кохає тільки зовнішнє (створені нею образи різних героїнь) і не помічає внутрішнього, справжнього, самої Сібілли. Персонажі ніби поділяться на два табори: люди, що створюють мистецтво («художники») — Сібілла Вейн, Безіл Холлуорд; і люди, що сприймають, розмірковують про мистец­тво («критики») — лорд Генрі, Доріан Грей. Художник, на думку автора, це той, хто створює прекрасне. Критик — той, хто здатен у новій формі чи за допомогою нових за­собів передати враження від прекрасного. Можливо тому «художники» дружбу, кохання цінують вище за мистецтво, а «критики» не здатні зазирнути за оболонку, відкидають справжні почуття і задовольняються побаченими, — теат­ральним, естетичним.
Найнижча, як і найвища форма критики, вважає Оскар Вайльд,— один із видів автобіографії. Змальовуючи біог­рафію Доріана Грея, а в образах усіх персонажів і свою автобіографію, проводячи Доріана Грея, а разом із ним і себе через «балансування на канаті», письменник пору­шує проблеми, відповіді на які шукаєш щоразу, читаючи роман. «Художник не мораліст», — вважає Оскар Вайльд. Встромляючи ніж у спаплюжений страшний портрет, До­ріан Грей убиває себе. Цим підтверджується думка про вічність прекрасного (портрет набуває свого первісного стану). Смертю свого героя — парадоксально, можливо, несподівано для себе — Оскар Вайльд виймає камені з фундаменту філософської доктрини лорда Генрі (а їх так часто ототожнювали!) і змушує нас шукати інші життєві переконання, істини. Недарма, все життя заперечуючи Достоєвського, в останні роки великий парадоксаліст пе­речитував «Злочин і кару».

 Переглянути оригінал документа 
Ирина Жемионис,
учитель мировой литературы
Экономико-правового лицея г. Киева,
методист - корреспондент
кафедры методики языков и литературы
ИППО КУ имени Бориса ГринченкоОСКАР УАЙЛЬД.ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ.
-----------------------------------------------------------------------

РАССУЖДЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ И ПОДТЕКСТОМ.
КОМПОЗИЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КАК ГЛАВНЫЙ
ПРИНЦИП, РАСКРЫВАЮЩИЙ ИДЕЮ.

Начнём, пожалуй, с раскрытия вопроса, избегая долгих вступлений о гениальности автора романа, который собираемся анализировать, без обращений к его сложной биографии, без освещения библиографии, связанной с данной темой и аргументации актуальности нашей работы. Хоть это и не правильно, и нарушает принятые научные каноны. Что поделаешь, не любим мы писать о том, что каждый заинтересованный читатель может найти в справочнике или энциклопедии. Торопимся поведать своё видение, клятвенно утверждая, что искренне уважаем авторитетное мнение всех, кто подробно изучал жизнь, творчество О.Уайльда, и, в частности, его роман «Портрет Дориана Грея».

ВОПРОС № 1: Почему роман называется «Портрет Дориана Грея»? Почему в название не вынесено имя главного героя?

Обратив внимание на это обстоятельство, делаем предположение о том, что именно портрет и есть главный герой и, соответственно, носитель идеи; что изменения, происходящие с портретом в ходе развития сюжета, раскрывают авторский замысел. Мы проанализировали, как выглядит портрет, вернее, как он себя «ведёт», с первой страницы текста до последней для того, чтобы убедиться в правильности своих выводов.
На самом деле, портретов в романе множество. На четырёх изображён Дориан Грей, принадлежат они кисти Бэзила Холлуорда.
Другие портреты, описанные в тексте, расположены в галерее дома Дориана и подают нам целую череду его многочисленных родовитых предков. Главное, что их объединяет, хотя они принадлежат разным мастерам и написаны в разное время, это то, что так или иначе они связаны с Греем и являются причиной самых сильных его переживаний и самых глубоких раздумий; именно в них Дориан пытается найти ответ на главный в его жизни вопрос: что такое душа, истинная красота, в чём кроются причины его духовного несовершенства и удивительной физической привлекательности. О портретах родственников мы ещё поговорим, а сейчас рассмотрим портреты, изображающие самого Дориана.
До того, как создать роковой портрет, Бэзил трижды рисовал своего друга. 
«Я уже ранее написал вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника, со сверкающим копьём в руках. В венке из тяжёлых цветов лотоса вы сидели на носу корабля императора Адриана и глядели на воды мутного Нила. Вы склонялись над озером в одной из рощ Греции, любуясь чудом своей красоты в недвижном серебре его тихих вод… Но в один прекрасный день,- роковой день, как мне кажется иногда, - я решил написать ваш портрет, написать вас таким, какой вы есть, не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде и в современной обстановке». 
 С этой последней работой художника, самой удачной, и не только по его мнению, из того, что он когда-либо создал, в которую «он вложил слишком много собственной души», связаны самые мистические, страшные, сильные переживания его молодого натурщика. Предчувствия не обманули художника: портрет, действительно стал роковым и для него, и для человека, на нём изображённого. Но обо всём по порядку.
Итак, в начале мы видим «портрет молодого человека необыкновенной красоты. Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображённого им на портрете 
«Это лучшая твоя работа»,- сказал Генри Уоттон».
«Я вложил в него слишком много самого себя. Всякий портрет, написанный с любовью, - это, в сущности, портрет самого художника, самого себя на полотне раскрывает художник… Встреча с Дорианом словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете, всё воспринимаю по-иному» (Бэзил).
 Исходя из того, что истинный Дориан, со всеми своими пороками, переместился со временем в это полотно, мы можем сделать вывод, что «новая манера» художника, о которой он говорит, заключается в умении отобразить скорее не внешность, а душу. Художник предполагал, что свою, ибо писал с любовью. Но он недооценил своего мастерства: безусловно, ему удалось нарисовать душу Дориана. Ведь, как говорил сам Бэзил, «нет ничего такого, что не могло бы выразить искусство». Высказывание Дориана, восхищённого портретом, усилило этот эффект, сделав возможным полное перемещение живой души в неживую материю. Дело сделано. Душа отдана в обмен на вечную молодость. Ошибка Фауста повторена. Дориан ярко демонстрирует, что молодость, внешняя красота для него многократно важнее красоты внутренней:
«Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым!..Душу бы отдал за это!.. Когда человек теряет красоту – он теряет всё… Когда я замечу, что старею, я покончу с собой…
(кстати, не раз наблюдая страшные изменения на портрете, то есть изменения своей души, её катастрофическое старение, Дориан тем не менее ни разу не задумался о самоубийстве – ведь физическая оболочка оставалась безупречной, а это для него ценнее). Я завидую всему, чья красота бессмертна. У меня такое чувство, что этот портрет – часть меня самого».
Далее будет всё то, что уже было описано великим Гёте: соблазны, возможность исполнить все свои желания, развить все наклонности, удовлетворить все потребности… Будет гибель возлюбленной и её брата. Будет усталость, пресыщенность, страх. Смерть. Только Фауст, осознав, что смысл жизни – благотворном служении людям, спас свою бессмертную душу, ибо к концу своего пути не разучился видеть разницу между нравственным и безнравственным. Поэтому роковая фраза «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» не стала для него духовно смертельной, хотя и оборвала его физическое существование. А вот вариант с Дорианом Греем при наличии такого же договора с мощными мистическими силами выглядит куда трагичнее: ужасаясь виду своей души, зрящей с портрета, устав испытывать изнуряющий страх, что тайна когда-нибудь будет открыта, он замахнулся ножом (кстати, символично, что это тот же нож, которым ранее был убит - и этой же рукой - автор полотна) на душу, а убивает тело.
Равновесие установлено: мёртвая давно в духовном понимании душа вернулась в свою мёртвую оболочку. Да, Фаусту несказанно повезло – у него не было портрета. Интересно, что своеобразным соблазнителем, искушающим жаждущую вечной молодости и красоты, вечных наслаждений и разнообразия чувств и страстей душу является в романе О.Уайльда не Мефистофель, а художник: он своими постоянными восторгами по поводу совершенства Дориана («Дориан ко мне привязан… Оно и понятно: я ему всячески льщу»), а более всего своим шедевром внушает Дориану гипертрофированное самолюбие, любовь к себе внешнему.
«Вы только разбудили во мне тщеславие», - говорит Дориан. Причём, видимо настолько, что однажды он «дурашливо подражая Нарциссу, поцеловал – вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы…» Поистине, искусство – это Священное Чудовище!  
Изменения, визуальные, мы видим только на портрете, Дориан, визуально, не меняется – такой же златокудрый, алогубый красавец, никакого развития. Развитие – на портрете. Понятно теперь, почему он главный герой и почему роман назван «Портрет Дориана Грея», а не «Дориан Грей». И потом, именно с портретом Дориан сверяет каждый свой поступок, каждое новое чувство. Автор романа демонстрирует, выбирая именно такое название, свою жизненную позицию, отличную от позиции Дориана и Генри Уоттона: для него как раз главной, истинно красивой, важной и значительной является душа. Поэтому нам кажется неверным сравнение автора с лордом Генри (некоторые авторы статей о романе полагают, что именно лорд Генри является носителем авторского мнения, выразителем жизненного кредо самого О. Уайльда). Логичнее было бы сравнивать убеждения автора с убеждениями Бэзила, который своеобразно озвучивает молчаливую совесть – портрет, призывая Дориана к нравственности. По сути, портрет и Бэзил – это сложный дуальный образ совести в романе, только разговаривают они с Дорианом разными языками – хотя об одном и том же и одинаково безрезультатно. Художник и его творение, действительно, одно неразрывное целое. И то, что О.Уайльд ставит в названии слово «портрет» логично и красноречиво показывает, на чьей он стороне: человек безнравственный не может, без помощи тёмных потусторонних сил, быть красивым по-настоящему, да ещё и вечно.
Что же происходит с портретом дальше? Обратимся к тексту и посмотрим, как он меняется, сопоставив эти изменения с поступками и мыслями Дориана Грея, изображённого на нём.

ДОРИАН
ПОРТРЕТ
Прелестный юноша лет 20, заложниками его очарования становятся все, кто с ним знаком. Вот как отзываются о нём окружающие:
«Юный Адонис, словно создан- ный из слоновой кости и розо- вых лепестков. Судя по портре- ту, никогда ни о чём не думает, наверное, он – безмозглое и прелестное божье создание…» (Лорд Генри)
«Лорд Генри смотрел на          Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотисты-ми кудрями, изящным рисунком алого рта… Что-то в его  лице сразу внушало доверие. В нём чувствовалась искренность и  чистота юности, её целомудренная пылкость. Легко было  поверить, что жизнь ещё ничем не загрязнила этой молодой души».

«Передо мной человек на-столько обаятельный, что если  я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже моё искусство». (Бэзил Холлуорд).

«Прелестный мальчик… Забыла, чем он занимается… Боюсь, что ничем… Ах, да, играет на рояле… Или на скрипке?..» (Леди Брэндон, в салоне которой Дориан и Бэзил познакомились).

«Премилый молодой человек, обещал помогать мне на благо творительных вечерах в Ист- Энде, юноша серьёзный, с прекрасным сердцем.»
(тётушка Лорда Генри Агата)

Можно добавить к этой характеристике несколько штрихов. Дориан Грей любит музыку – предпочитает романтиков. В первые минуты знакомства с ним мы видим его перелистывающим шумановский альбом «Лесные картинки» и восклицающим: «Какая прелесть! Я хочу их разучить!», он играет по просьбе лорда Генри ноктюрны Шопена, ходит вместе с ним в оперу на своего любимого «Лоэнгрина» Вагнера, восхищается удивительным голосом Патти. Одним словом, восторженный романтик. Но среди лестных отзывов о нём, приведённых нами, всё же есть черты, указывающие на недостатки его нравственного облика. Лорд Генри, прекрасно знающий жизнь и разбирающийся в человеческой психологии с первых минут безошибочно угадывает в нём Нарцисса, не особенно утомлённого мыслительной деятельностью, и вообще каким-то определённым занятием. Холлуорд, у которого, судя по всему, невероятно развита интуиция, говорит: «Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощрённые мучения… И он тоже сразу почувствовал, что нас свёл не случай, а судьба». Характеризуя Дориана, он продолжает далее:
«Иногда он бывает ужасно нечуток, и ему как будто нравится мучить меня. Тогда я чувствую, что отдал всю душу человеку, для которого она – то же, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить своё тщеславие только один летний день». Холлуорд признавался, что Дориан привязан к нему потому, что он льстит ему. Да и сам Дориан говорит Холлуорду: «Генри говорил мне вещи совсем не лестные. Поэтому я и не склонен ему верить».
То есть критику в свой адрес он не принимает. Дориан не склонен выполнять свои обещания: без угрызений совести он сообщает, что забыл о том, что должен был вместе с тётей лорда Генри Агатой играть целых три дуэта на благотворительном вечере… То есть нравственный облик Дориана далёк от совершенства. И лорд Генри со своим безнравственным гедонизмом – совсем не первое звено в грехопадении «прелестного мальчика». Зерно упало в благодатную почву, только и всего. И не нужно всю ответственность возлагать на этого изысканного циника. Ведь общение с Лордом Генри не испортило Бэзила Холлуорда, хотя они знакомы давно, ещё со времён учёбы в Оксфорде, и оставались друзьями, не мешая друг другу своими противоположностями (может потому, что Бэзил, по его же признанию, «очень горд», «сам себе хозяин», и «предпочитает иметь о людях своё мнение». Всё дело в том, что Дориан не просто очень похож на Генри (только моложе) – он гораздо хуже. Потому что, как заметил Бэзил, руководствуясь своей удивительной интуицией, Генри «никогда не говорит ничего нравственного и ничего не делает безнравственного», потому что ему «все одинаково безразличны». Дориан же часто произносит нравственные истины и возвышенные речи, поступая при этом глубоко безнравственно.
Что же происходит с портретом дальше? А дальше Дориан Грей знакомится с молодой 17-летней актрисой Сибилой Вэйн. И впервые замечает изменения в портрете – чёрточку жестокости в уголке рта. С этого момента страх, связанный с портретом и уверенность в сверхъестественной связи с ним навсегда проникли в его естество. Что же произошло? Может девушка оказалась порочной и любовь к ней оказалась губительной для Дориана? Ничуть не бывало: девушка была безупречна, в этом-то и корень трагедии. Общение с ней не сделало Дориана лучше, наоборот. Почему же? Познакомимся с Сибилой Вэйн поближе, обратившись к тексту. Вот как Дориан отзывается об этой девушке, игравшей роль Джульетты в «жалком театрике»:
«Она гениальна!.. С нежным, как цветок, личиком, с головой гречанки, обвитой тёмными косами. Глаза – синие озёра страсти, губы – лепестки роз… Первый раз в жизни я видел такую красоту!.. А голос! Никогда я не слышал такого голоса!.. Я её люблю, она для меня – всё… Сибила Вэйн для меня святыня… Она застенчива и мила. В ней много детского…Она совершенно не сознаёт, какой у неё талант… Она совсем не знает жизни… В Сибиле – всё совершенство, всё божественно – от головы до маленьких ножек…Я уже не могу жить без неё… Я сделаю всё, чтобы она полюбила меня…Я заплачу директору… Я сниму какой – нибудь театр в Вест -Энде и покажу её людям во всём блеске… Я люблю Сибилу – и хотел бы поставить её на золотой пьедестал, видеть весь мир у ног моей любимой… Доверие Сибилы обязывает меня быть честным, её вера в меня делает меня лучше… Я теперь знаю, что такое наслаждение – это обожать кого-нибудь… Женщины пробуждают в нас любовь и вправе ждать её от нас…»
Прекрасные слова, не правда ли? К сожалению, только слова, и лучше бы Дориан никогда не произносил их. Потому что они, по контрасту, слишком подчёркивают бездушность и отвратительность его дальнейших поступков. Дориан видел в ней прежде всего подающую надежды артистку, которая, став его женой, прославит его имя. В основе интереса (не можем назвать это любовью) Дориана к Сибиле лежало тщеславие. И гордыня: конечно, ведь Сибила–красавица. Вот и всё. Увы, самолюбие Дориана было жестоко уязвлено - Сибила стала играть категорически бездарно. К ужасу Дориана, свидетелями этому стали лорд Генри и Бэзил, которых он пригласил на спектакль, где играет девушка, на которой он намерен жениться и которую он расхваливал, как «будущий бриллиант сцены». Что же произошло с одарённой актрисой? Вот как она сама объясняет причину:
«я вас не знала, я жила только на сцене. Мне казалось, что это моя настоящая жизнь… Ты показал мне настоящую жизнь… Благодаря тебе я узнала то, что выше искусства. Я узнала любовь настоящую. Искусство – только её бледное отражение… Я теперь ненавижу театр. Я могла изображать на сцене любовь, которой не знала, но не могу это делать теперь, когда любовь сжигает меня, как огонь…»
Конечно же эта исповедь не нужна Дориану – ведь Сибила глубоко ранила его настоящую суть – эгоизм и тщеславие. А взывала-то она к любви и милосердию, которых и в помине не было в «Прекрасном Принце», как она его недальновидно называла, предполагая в этом названии скорее душевные качества, что-то из прекрасной сказки, где принцы всегда верны и благородны. Чего ждать от девочки, живущей в нищете в грязной гостиной с единственным креслом, на котором всечасно восседала вечно играющая на сцене и в жизни жалкие роли больная мать? Откуда ей, связанной 3-летним контрактом с «жалким театриком», знать жизнь, в 17 лет? Ответ Дориана был безмерно жесток (для его 20-ти – какая огромная разница – пропасть между ними!) Сравним его поступки, чувства и мысли, связанные с расставанием и самоубийством Сибилы, с изменениями на портрете и убедимся, что именно жестокость Дориана изменила нарисованное лицо.

ДОРИАН
ПОРТРЕТ
«Захлёбываясь бурными слезами, она корчилась на полу, как раненое животное, а Дориан Грей смотрел на неё сверху с улыбкой высокомерного презрения на красиво очерченных губах. В страданиях тех, кого разлюбили, есть что-то смешное.»
«Вы убили мою любовь… Раньше вы волновали моё воображение,- теперь вы не вызываете во мне никакого интереса. Вы мне просто безразличны. Я вас полюбил, потому, что вы играли чудесно, потому что я видел в вас талант…Вы оказались только пустой и ограниченной женщиной… Да ведь без вашего искусства вы – ничто! Я хотел сделать вас великой, знаменитой. Весь мир преклонился бы перед вами, и вы носили бы моё имя. А что вы теперь? Третьеразрядная актриса с хорошеньким личиком».
«Жестокость? Разве он поступил жестоко? Виноват во всём не он, виновата Сибила.»
«Однако разве и он не страдал? За те ужасные три часа, пока шёл спектакль, он пережил столетия терзаний, вечность мук… Пусть он ранил Сибилу навек – но и она на время омрачила его жизнь…»
После известия о самоубийстве Сибилы:
«Прочти я всё это в книге, Гарри, я верно, заплакал бы. А сейчас, когда это случилось на самом деле, и случилось со мной, я так потрясён, что и слёз нет».
«И теперь некому удержать меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично!»
«Но я считал, что обязан жениться. И не моя вина, что эта страшная драма помешала мне выполнить долг».
«Почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели у меня нет сердца?»
«Но не будем больше говорить о случившемся. Это было удивительное переживание – вот и всё».
«Только людям ограниченным нужны годы, чтобы отделаться от какого - нибудь чувства или впечатления. А человек, умеющий собой владеть, способен покончить с печалью так же легко, как найти новую радость…»
«Однако не думайте, что я не страдал, Бэзил… Я страдал ужасно… Не могу я то же чувство переживать снова».
«Какое отношение имеет Дориан к смерти Сибилы Вэйн? Ему бояться нечего – он её не убивал».
«Я таков, какой я есть,- ничего с этим не поделаешь».
«…Взгляд его упал на портрет… Дориан вздрогнул и отступил, словно чем – то    поражённый… Что-то его, видимо, смущало… Лицо на портрете показалось ему изменившимся, выражение было какое-то другое,- в складке рта чувствовалась  жестокость…Складка жестокости у рта видна была   так отчётливо, словно Дориан смотрел в зеркало после  какого-то совершённого им   преступления… Нет, это ему не почудилось – страшная перемена бросалась в глаза…»  
«Чувство беспредельной жалости проснулось в сердце Дориана – жалости не к себе, а к своему портрету. Человек на полотне уже изменился и будет меняться всё больше… Каждый грех, совершённый им, Дорианом, будет   ложиться пятном на портрет, портя его красоту…»
«Нет, нет, он не станет больше грешить! Будет ли портрет меняться или нет, - всё равно этот портрет станет как бы его совестью. Надо отныне бороться с искушениями… И Дориан решил вернуться к Сибиле Вэйн, загладить свою вину. Он женится на Сибиле и  постарается снова полюбить её…»
«Неужели же есть какое-то непостижимое сродство    между его душой и химическими атомами,  образующими на полотне формы и краски?.. Или тут  кроется иная, ещё более страшная причина?..   Утешало его только сознание, что кое-чему портрет уже научил его. Он помог ему понять, как    несправедлив, как жесток он был к Сибиле Вэйн.  Исправить это ещё не поздно».
«Портрет… всегда будет    указывать ему путь в жизни, руководить им, как одними руководит добродетель, другими – совесть и всеми людьми – страх перед богом… Но здесь перед его                                                                            глазами – видимый символ разложения, наглядные последствия греха. И      всегда будет перед ним это  доказательство, что человек способен погубить      собственную душу…»

Дориан в спешке пишет любимой пылкое письмо с извинениями, не зная, что она уже умерла. В его запоздалом раскаянии тщетно искать угрызения совести и внутреннее благородство, нет здесь и капли ответственности за чужую душу, жизнь. Дориан – «как бы» раскаивается, позирует, красуется перед собой, играет романтическую роль. К тому же его страшно напугали изменения в портете: они портили красивое лицо, и именно от этих непрятных черт в портете он пытается избавиться, приняв, как горькую пилюлю, решение всё же жениться и «постараться снова полюбить её». Раскаяние его порождено не любовью к Сибиле, а любовью к себе. Но даже и эта жалобная форма милосердия оказалась бесполезной. Как сказал лорд Генри, «над благими решениями тяготеет злой рок: они всегда принимаются слишком поздно». Как прозорливо тот же лорд Генри говорил Дориану, впервые услышав о его увлечении Сибилой: «Не надо говорить, что это – прекраснейший роман вашей жизни. Скажите лучше: «первый».Вы всегда будете влюблены в любовь». Удивлённо Дориан замечает, что писал первое в своей жизни любовное письмо уже мёртвой женщине. Наверное, это символично. Приходится только, может быть, жестоко, признать, что раз уж Сибила не смогла избежать встречи с Дорианом, то смерть избавила её от многих страданий, которые были бы неизбежны рядом с таким человеком. Сибила Вэйн умерла вовремя, унеся с собой самое прекрасное в их отношениях – единственный пламенный поцелуй. Даже в смерти она ни в чём не отступила от шекспировской героини, роль которой в её исполнении была наиболее удачной и благодаря которой она привлекла к себе внимание «Прекрасного Принца» - она умерла, как и Джульетта, выпив яду. «Эта девушка, в сущности, не жила – и значит, не умерла, она была только грёзой, видением, промелькнувшим в пьесах Шекспира». (Лорд Генри). Упиваясь своим псевдораскаянием, Дориан бросается к портрету – нет ли изменений к лучшему?
Увы. В отличие от него, портрет чётко улавливает разницу между настоящим и притворным.
«Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибилы Вэйн дошла до него раньше, чем узнал о ней он, Дориан. Этот портрет узнавал о событиях его жизни, как только они происходили… Или, может быть, на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе?». Одну минуту Дориану даже захотелось помолиться о том, чтобы эта сверхъестественная связь между ним и портретом исчезла («Может быть, после новой молитвы портрет перестанет меняться?») Как бы то ни было, но успокоенный совершенно циничными замечаниями лорда Генри, Дориан признаётся ему: «Никто не понимает меня так, как вы», едет вместе ним в оперу слушать Патти и знакомиться с эффектными женщинами. Он приходит к спасительным для себя выводам: «Разве человек, хоть немного узнавший жизнь, откажется от возможности оставаться вечно молодым, какой бы эфемерной ни была эта возможность и какими бы роковыми последствиями она ни грозила?.. Если портрету суждено меняться, пусть меняется. Зачем так глубоко в это вдумываться?» (Вспомните первое высказанное лордом Генри замечание о Дориане: «никогда ни о чём не думает, наверное, он - безмозглое и прелестное божье создание»).
«Ведь наблюдать этот процесс будет истинным наслаждением! Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом… Не всё ли равно, что станется с его портретом? Самому – то ему ничто не угрожает, а только это и важно». Для нас же, читателей, важно то, что в этот момент Дориан сделал свой выбор не в пользу души. Он не будет искать духовных истин. Он будет искать удовольствий – и удовольствий далеко не нравственных , ведь это удивительно затягивает, во-первых, а во-вторых, Дориан отныне свободен от нравственных правил, он не знает страха – ведь его внешности и жизни (раз не стареет – значит получает шанс жить вечно) ничего не угрожает. Какое редкое удовольствие - испытать всё самое запретное и знать, что ничего тебе за это не будет! И действительно. В последствии Дориан не раз испытывал невероятное наслаждение, наблюдая своё грехопадение. Удовольствие сомнительное, сродни психическому заболеванию, но никто не говорит, что Дориан здоров. Он, видя в портрете свою душу, тем не менее нести ответственность за неё не хочет: «Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живёт своей жизнью». А в последнем разговоре с Холлуордом он заявляет: «Портрет уничтожил меня!». Но это не потому, что Дориан не сознаёт ответственности. Он просто подобными заявлениями усыпляет свой страх, совесть или пытается объяснить другим суть происходящего так, как наиболее выгодно для него. Дело в том, что ему - то самому совсем не интересна безгрешная душа. Его, напугав однажды, увлекают как раз страшные её изменения. Страх - сильная эмоция. От неё тоже можно получать нездоровое удовольствие, попав в зависимость, как от наркотика. Портрет навсегда станет самым страшным и поэтому самым пленительным зрелищем для Дориана, он, хоть и спрячет его в отдельную комнату, и накроет покрывалом (спрятав от чужих глаз), и постарается убедить всех, что он потерян по дороге на выставку, но тем не менее не избавится от него никогда, с жутким наслаждением время от времени будет смотреть на него. Он спрячет его не от себя – от других: он не хочет делить такое острое ощущение с кем-то ещё. «Глядя то на отталкивающее и всё более старевшее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо, улыбавшееся ему в зеркале, он ощущал, что чем разительнее становился контраст между тем и другим, тем острее Дориан наслаждался им. Он всё сильнее влюблялся в свою красоту и всё с большим интересом наблюдал разложение своей души…» Да, Дориан Грей болен. И заболел он давно. Ещё в детстве. Но об этом позже…
Посмотрим, как прожил свою жизнь Дориан и что происходило с портретом дальше.

ДОРИАН
ПОРТРЕТ
«Дориан чувствовал, что в нём бродят страсти, которые найдут себе ужасный выход, и смутные грёзы, которые  омрачат его жизнь, если осуществятся.»
«Чем больше он узнавал, тем больше жаждал  узнать. Этот волчий голод становился тем неутолимее, чем больше он утолял его» (притоны, опиум, разврат, праздность, роскошь,
страсти, интриги и т.д.  – прим.
Авт.)
«Тёмные слухи стали ходить о нём, когда ему уже было лет 25. Говорили, что его кто-то видел в одном из грязных притонов, где у него вышла стычка с иностранными матросами, что он водится с ворами и фальшиво монетчиками и посвящён в - тайны их ремесла…Люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, стали его избегать. Женщины, безумно влюблённые в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вы зов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса…В иные минуты Зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни».
«Он не пренебрегал мнением общества и соблюдал приличия. Зимой – раза два в месяц, а в остальное время года - каждую среду двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей, и здесь самые известные и «модные» в то время   музыканты пленяли их    чудесами своего искусства. Его обеды, в устройстве которых ему всегда помогал лорд Генри, славились   тщательным подбором приглашённых, а также изысканным убранством  стола… И много было (особенно среди зелёной молодёжи) людей, видевших в  Дориане Грее тот идеал, о котором они мечтали в  студенческие годы… Он казался им одним из тех, кто, как говорит Данте, «стремится   облагородить душу поклонением красоте…Его  манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался,  оказывали заметное влияние    на молодых щёголей…Они подражали ему во всём…»
«С таким человеком, как вы, нельзя знакомить ни одну чистую девушку, а   порядочной женщине неприлично даже находиться с  вами в одной комнате… Почему дружба с вами губительна для молодых людей? Этот несчастный мальчик, гвардеец, что  недавно покончил собой  -  ведь он был  ваш близкий друг. С Генри Эштоном вы  были неразлучны, а он   запятнал своё имя и   вынужден  был покинуть Англию…Почему так низко пал Адриан Синглтон? А единственный сын лорда    Кента почему сбился с пути?..  А молодой герцог Пертский?  Что за жизнь он ведёт! Какой порядочный человек захочет теперь с ним знаться?»  (Бэзил)
«Что же я обязан надзирать за  ним?» (Дориан)
«Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других. А ваши друзья, видимо утратили всякое понятие о чести, о добре, о чистоте. Вы заразили  их безумной жаждой наслаждений. И они скатились на дно. Это вы их туда столкнули!.. Вы с Гарри – неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя его сестры, делать его предметом сплетен и насмешек… До вашего знакомства с леди Гвендолен никто не смел сказать о ней худого слова, даже тень сплетни не касалась её. А теперь?.. Лорд Глостер – мой старый университетский товарищ…показал мне письмо, которое перед   смертью написала ему жена… Это страшная исповедь…И она обвиняет вас…» (Бэзил) –
«Каждый из нас носит в себе и ад, и небо, Бэзил!..» (Дориан)
«Очутившись за спиной Холлуорда, он схватил нож и повернулся. Холлуорд сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дориан подскочил к нему, вонзил нож в артерию за ухом и, прижав голову Бэзила к столу, стал наносить удар за ударом… Он инстинктивно понимал, что главное теперь – не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, виновник всех его несчастий, ушёл из его жизни. Вот и всё…Бедный Бэзил! Какая ужасная смерть! Дориан вздохнул и, чтобы отвлечься от этих мыслей, снова принялся перечитывать Готье…» Дориану удалось убедить своего слугу, что он пришёл домой гораздо позже,  чем это было на самом деле (выскочив на улицу, после убийства, позвонил в дверь, разбудил слугу – «забыл ключи») и таким образом отвести от себя все подозрения: теперь все будут думать, что Бэзил уехал в Париж, он и раньше мог уехать, никого не  предупредив, - чтоб поддерживать в свете интерес к себе.
Дориан путём шантажа   заставляет Своего бывшего друга - химика Алана Кемпбела уничтожить труп художника. Через некоторое время до него доходят слухи о самоубийстве Алана.
«В тот же вечер (после  уничтожения трупа – прим.авт.), в половине девятого, Дориан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, вошёл в гостиную леди Нарборо…»
«Если хочешь знать, вот уже скоро 18 лет, как Прекрасный Принц сделал меня тем, что я сейчас… Этот хуже всех, кто таскается сюда. Говорят, он  продал душу чёрту за красивое лицо…» (одна из падших женщин)
Гибнет в результате несчастного случая на охоте следивший за Дорианом и мечтавший о мести 18 лет брат Сибилы Вэйн. Примечательно, что Дориан безотчётно почему-то просил своего знакомого, сэра Джеффри, сделавшего роковой выстрел, не стрелять в зайца. Крик радости вырвался из его груди, когда он узнал убитого.
«Ах, если бы я мог кого-нибудь полюбить!.. Но я, кажется, утратил эту способность и разучился желать. Я всегда был слишком занят собой - и вот стал уже в тягость самому себе. Мне хочется бежать от всего, уйти, забыть!..»
«У меня на совести слишком много тяжких грехов. Я решил не грешить больше. И вчера уже начал творить добрые дела…» В деревенской харчевне он познакомился с девушкой.-
«У меня новый идеал, Гарри. Я решил стать другим человеком. И чувствую, что уже переменился…Я пощадил женщину…Она очень хороша собой и удивительно напоминает Сибилу Вэйн… Гетти, конечно,не нашего круга. Простая деревенская девушка. Но я её искренне полюбил. Да, я убеждён, что это была любовь. Весь май…я ездил к ней 2-3 раза в неделю. Вчера она встретила меня в саду. Цветы яблони падали ей на волосы и она смеялась…Мы должны были уехать вместе сегодня на рассвете. Но вдруг я решил оставить её такой же прекрасной и чистой, какой встретил её… Сердце Гетти вовсе не разбито. Конечно, она поплакала и всё такое. Но зато она не обесчещена… Бедная Гетти! Сегодня утром, когда я проезжал верхом мимо их фермы, я видел в окне её личико, белое, как цветы жасмина…»
«Вы дали ей добрый совет и разбили её сердце. Так вы начали свою праведную жизнь…Вы думаете, эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека её среды? Выдадут её замуж за грубияна-возчика или крестьянского парня. А знакомство с вами и любовь к вамсделали своё дело: она будет презирать мужа и  чувствовать себя несчастной. Не   могу сказать, что ваше великое  самоотречение было большой моральной победой…» (лорд Генри)
«Что же делать? Значит, ему следует сознаться в убийстве (Бэзила)? Сознаться? Отдаться в  руки полиции, пойти на смерть?... Какая дикая мысль!...Он пощадил Гетти только из   тщеславия. В своём лицемерии и  надел маску добродетели. Из   любопытства попробовал   поступить самоотверженно. Теперь  он это ясно понимал…Этот нож  убил художника – так пусть же он  сейчас убьёт и  его творение и всё, что с ним связано. Он убьёт   прошлое, и, когда прошлое умрёт, Дориан Грей будет свободен!.. Он  вновь обретёт покой. Дориан  схватил нож и вонзил его в портрет.»
«А на полу с ножом в груди лежал мёртвый человек во  фраке. Лицо у   него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по  кольцам на руках слуги узнали, кто это».
«С портрета на Дориана смотрела его собственная душа и призывала к ответу».«Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было  что-то возмущавшее душу,  наполнявшее её - омерзением «Так вот что вы сделали со своей жизнью! Боже, если это правда, то вы, наверное, ещё хуже, чем думают ваши враги!.. Молитесь, Дориан, молитесь!.. Помолимся вместе! Молитва, подсказанная вам     тщеславием, была    услышана. Будет услышана и молитва раскаяния. Я  слишком боготворил вас – и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба  мы наказаны…» (Бэзил) –    «Поздно молиться, Бэзил… Теперь это для меня пустые слова». (Дориан)

«Что это за отвратительная влага, красная и блестящая, выступила на одной руке портрета, как будто полотно покрылось кровавым потом? Какой ужас! Это показалось ему даже страшнее, чем неподвижная фигура, которая, как он знал, сидит тут же в комнате, навалившись на стол… Ну что ж, если нельзя  себе этого простить, так   можно забыть. И Дориан    твёрдо решил забыть, вычеркнуть всё из памяти, убить прошлое, как убивают гадюку, ужалившую человека…»
«Душа у человека есть, нечто до ужаса реальное. Её можно купить, про дать, променять. Её можно отравить или спасти. У каждого из нас   есть душа. Я это знаю…»

«Вспомнив о Гетти Мартон, он подумал: а пожалуй, портрет в запертой комнате уже  изменился к лучшему?..   Никакой перемены! Только в выражении  глаз было теперь что-то хитрое, да губы кривила лицемерная усмешка.   Человек - на портрете  был всё так же отвратителен, отвратительнее прежнего, и красная влага на его руке казалась ещё ярче, ещё  более была похожа на           свежепролитую кровь. Дориан задрожал. Значит, только пустое тщеславие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело? Или жажда новых ощущений..? Или стремление порисоваться?.. Или всё это вместе? А почему кровавое пятно стало больше? Оно расползлось по  морщинистым пальцам, распространялось подобно какой - то   страшной болезни… Кровь была и на ногах портрета не капала ли она с руки? Она была и  на другой руке, той, которая не держала ножа, убившего Бэзила».
Второй раз в своей жизни Дориан произнёс жаркую молитву. Первый раз он, восхищённый портретом, просил о своём бессмертии, сейчас он желает как можно более быстрой и окончательной гибели творению художника и всему, что с ним связано, забыв или так и не осознав до конца, что крепче всего с этим творением как раз связана его душа, его жизнь. Замахнувшись на душу, он вполне логично прерывает физическую жизнь, ведь отделение одного от другого однозначно приводит к смерти. Обе молитвы были услышаны, вероятно потому, что только в эти моменты Дориан был предельно искренним и честным перед самим собой. И ещё одно обстоятельство нас поразило – удивительная похожесть Гетти на Сибилу. Напрасно Дориан упустил это из виду. Это символично, и должно было подготовить его к мысли о самоубийстве. Только в случае с Сибилой она добровольно ушла из жизни, Дориан же убивает себя, неистово желая сохранить свою жизнь. Такой вот парадокс в стиле великого короля парадоксов Оскара Уайльда. Он наверняка понравился бы лорду Генри, которого Дориан Грей однажды назвал «Принц Парадокс». Всё вернулось на круги своя : душа - в тело, роман – из своего конца в начало. Вспомните, мы познакомились с Дорианом, когда цвела сирень, были свидетелями его первого разговора с Генри о смысле жизни, спустя некоторое время из-за Дориана произошло самоубийство (Сибилы Вэйн). И сейчас – сирень, разговор с лордом Генри, самоубийство (отдалённо связанное с девушкой, и внешне, и в социальном плане похожей на Сибилу). Кольцевая композиция. Круг замкнулся.
Но неужели только убийства, разврат и прочие гнусности наполняли жизнь Дориана? Совсем нет. В его жизни было много вещей удивительно прекрасных. Но не было в них того, что необходимо душе, а стало быть, они совершенно бесполезны для неё при всём своём великолепии. Чтобы чётче увидеть это, обратимся к таблице:

Увлечения Дориана
На что направлены, что развивают
«Одно время в Лондоне говорили, что Дориан намерен перейти в католичество… Действительно, обрядность… всегда очень нравилась ему… Дориан любил преклонять колена на холодном мраморе церковных плит, а иногда он подолгу сидел в сумрачной тени исповедален, слушая, как люди шепчут…правду о своей жизни».
Любовь к обряду - и только.  Кроме того, это элементарное позёрство и актёрство:  красивый юноша, красивый обряд, красивая поза коленопреклонения. Подслушивая исповеди, он расширяет свой опыт, причём порочный – исповедуются-то в грехах.
«Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ»
Развивает обонятельные чувства
Был в жизни Дориана и такой период, когда он весь отдавался музыке... Устраивались необыкновенные концерты… Он собирал музыкальные инструменты всех стран света»
Развитие слуховых ощущений, эмоциональной сферы
«Затем у него появилась новая страсть – драгоценные камни… Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами».
Развитие тактильных ощущений
Дориан собирал оружие, окружал себя предметами роскоши, щеголял роскошными нарядами… Развивал чувствительность, а не чувства. Но всё это – увлечения и образ жизни - относится к миру материальному, далёкому от мира души. Вещи вокруг него неживые, лишённые души, зато очень красивые и достаточно долговечные. Вспоминается Кай, складывающий из осколков льда слово «вечность». Нет, духовных истин Дориан не ищет, в тепле не нуждается, участия не ждёт. Вероятно, именно поэтому душа его и переместилась в портрет – вещь материальную: холст, краски… Разве может случиться что-то другое с душой ребёнка, который не знал родственного тепла, которого научили любить только роскошь и галантные манеры. Да и юность не была какой - то другой – он слышал от окружающих только дифирамбы, спетые его внешности, никто не говорил с ним о душе. Спасительные призывы Бэзила запоздали. Мы прошли вместе с Дорианом его жизненный путь и убедились, что история, рассказанная Уайльдом об том человеке, не могла быть названа иначе, чем «Портрет Дориана Грея».

ВОПРОС № 2: Что повлияло на формирование характера Дориана Грея? Собственно, что сделало Дориана Грея Дорианом Греем, сложило его психологический ПОРТРЕТ

1. Начнём с самого близкого окружения – с родственников, с характеристики того, каким было детство Дориана. Обратившись к тексту, мы узнаём, что принадлежит Дориан к знатному роду лордов. Дед – лорд Келсо – вынужден был опекать внука после смерти родителей мальчика, и делал это с большой неохотой. На это были свои причины: его дочь, мать Дориана, признанная в свете красавица, руки которой добивались многие, Маргарет Девере, вышла замуж против воли отца за офицерика пехотного полка. Через несколько месяцев после свадьбы её избранник был убит на дуэли специально подосланным лордом Келсо бельгийским аферистом: в его задачу входило публично оскорбить офицера и добиться вызова на дуэль. Маргарет вернулась в дом отца, но не разговаривала с ним до конца дней, умерев при родах, не прожив и года после смерти мужа. Таковы были трагические обстоятельства рождения Дориана. Как видим, ребёнок совсем не знал, что такое родительская любовь, материнское тепло, семейное счастье. Напрасно ждать от него демонстрации любви и нежности в дальнейшем: он не знал, что это такое. Что же касается деда, то и он не захотел окружить его вниманием: для мальчика была приспособлена комната – правда, весьма удобная – сначала это была детская, потом классная комната, где Дориан проводил всё своё время – вне поля зрения деда, который внука «за поразительное сходство с матерью или по каким-то другим причинам терпеть не мог и старался держать подальше от себя». Увы, детство Дориана было печальным – его не любили самые близкие. Отсюда, видимо, и растёт гиперболизированная любовь к себе – как компенсация за отсутствие её в ранние годы. Привить Дориану нравственные истины, ориентировать на духовное было некому. Показательно, что портрет он спрятал именно в – знакомой с детства - комнате, единственном когда-то пристанище его одинокой души. Он поместил свою душу туда, где она и обитала до того, как Бэзил решил нарисовать её. В этой комнате Дориан убил единственного человека, который до конца верил в его чистоту и готов был молиться вместе с ним за спасение его души –автора злополучного портрета - Бэзила Холлуорда. В этой комнате Дориан потом умер…
Интересны портреты других его родственников. Дориан любил рассматривать их, прохаживаясь портретной галереей своего загородного дома. Он пытается понять, не наследственностью ли продиктованы многие его особенности и поступки. Видимо, сам Уайльд не отбрасывал в своём исследовании психологии Дориана генетическую теорию. «Вот Филипп Герберт был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала… Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отцветшей красоте далёкого предка побудило его высказать в мастерской безумное желание, так изменившее всю его жизнь?.. А вот сэр Энтони Шерард…Может быть, от этого любовника Джованны Неаполитанской перешли к нему, Дориану, какие-то постыдные пороки?.
Леди Елизавета Девере… Дориану была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о её любовниках. Не унаследовал ли он и какие-то свойства её темперамента?.. Джордж Уиллоуби… Какое недоброе лицо, смуглое, мрачное, с ртом сладострастно – жестоким, в складке которого чувствуется надменное презрение… (вспомните складку в уголке рта портрета самого Дориана, в следствие чего она возникла). Лорд Бикингем… Какие страсти он оставил в наследство потомку ?..
Рядом висит портрет его жены, узкогубой и бледной женщины в чёрном…А вот мать. Женщина с лицом леди Гамильтон…Глаза сохранили удивительную глубину и яркость (кстати, как и глаза самого Дориана на уже совершенно изменившемся портрете).Дориану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шёл.»
Как видим, Дориан пытается понять природу своих поступков, нельзя сказать, что он совершенно равнодушен к этому вопросу. Вот только ответа не находит. Вернее, ему удобнее, сняв с себя всякую ответственность, объяснить всё дурными генами. Хотя наследственность, действительно, не самая лучшая и многое объясняет.
Далее нам хотелось бы поговорить об авторе рокового портрета. Почему не о лорде Генри, который оказывал огромное влияние на Дориана до конца его дней? Потому что Дориан познакомился с Бэзилом раньше, чем с Генри, влияние Бэзила распространилось до того, как Дориан услышал «истины» великого циника.
Каким же было влияние художника? Итак, Бэзил Холлуорд.
2. Этот человек гораздо красивее внутри, чем снаружи. Его мысли и чувства контрастируют с его внешностью. Но между строк мы прочитываем мнение Уайльда: внешняя красота не может заменить нравственность и оправдать безнравственность, внутренняя красота важнее. Этот
«суроволицый, черноволосый» человек имеет, по замечанию лорда Генри, «одухотворённое лицо». Имеет Оксфордское образование (в университете в Итоне он и познакомился с лордом Генри). На момент встречи с Дорианом он – достаточно известный, пользующийся популярностью художник. Скромно Бэзил замечает однажды: «Какая-то из моих картин имела большой успех – во всяком случае, о ней болтали». Бэзил поддерживает Дориана всегда, он с теплотой относится к его чувству к Сибиле, искренне потрясён её смертью и поведением Дориана после неё, призывает, устав от тревожных слухов, Дориана к нравственному образу жизни. К сожалению, дружба с ним ничего, по признанию Дориана, в нём не изменила. Духовные качества Бэзила оказались ему не нужны. А порой даже раздражали его: «Всё, что он говорит, нагоняет на меня скуку! Он постоянно даёт мне добрые советы». Безусловно, он не так эффектен, как лорд Генри, не так необычен своими взглядами, но напрасно Дориан не прислушался к его последнему монологу: «Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других…Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас…Вы имеете на людей удивительное влияние, так пусть же оно будет не вредным, а благотворным». Как скучно это было слушать Дориану, помнящему слова лорда Генри: «Талантливые живут своим творчеством и поэтому сами по себе совсем неинтересны. Бэзил всё, что в нём есть лучшего, вкладывает в свою работу… Для жизни ему остаются только предрассудки, моральные правила и здравый смысл» и слова самого Бэзила, сказанные в начале их дружбы: «В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое… Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других». Но даже не прислушиваясь к Бэзилу, Дориан всё же понимает его выгодное в нравственном плане отличие от Генри: «Конечно, я очень люблю Гарри. Но я знаю, что вы лучше его. Вы не такой сильный человек, как он, потому что слишком боитесь жизни, но вы лучше». Вопрос в том, нужно ли Дориану общение с этим человеком. Увы, ответ – нет. Потому что сам он хотел бы становиться всё хуже.
3. Без сомнения самым фундаментальным влиянием на Дориана Грея отличался лорд Генри. Как и в случае с Бэзилом и Дорианом, этот образ создан по контрасту: внешность утончённого красавца с низким певучим голосом, плавными жестами, высоким лбом, романтическим лицом с усталым выражением, красивыми, как цветы, руками, - говорящего страшные по своему цинизму вещи. Вечная сигарета, пропитанная опиумом, символизирует тот дурман, которым он «окуривает» Дориана. Сказанного им так много, что вспомнить всё в одной статье не представляется возможным. Когда-нибудь анализу этого образа мы посвятим отдельное исследование.
Сейчас же нам достаточно видеть воспитанного им Дориана, чтоб безошибочно определить направление и пагубность влияния лорда на нашего героя. Нам достаточно вспомнить лишь несколько его высказываний, важных для данного исследования. Во-первых, то, что в друзья он выбирает «людей красивых». Поскольку других критериев он не выдвигает, то становится объяснимым тот факт, что Дориан остался его другом, не смотря на дурную славу и то, что однажды весьма беспардонно испортил репутацию его сестры. Во-вторых, мы уже приводили мнение Бэзила о том, что всё сказанное лордом Генри – только поза, а сам он не всегда думает так, как говорит. Поэтому самыми страшными по своим возможным аморальным последствиям нам кажутся следующие за высказыванием Бэзила рассуждения Генри:
«Важна идея, независимо от того, искренне ли верит в неё тот, кто её высказывает». И ещё: «Интереснее всего – люди без принципов», «В нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока», «Я сочувствую всему, кроме людского горя.. Оно слишком ужасно», «Лучший способ избежать соблазна –поддаться ему». Эти мысли мы считаем главными постулатами Генри, всё остальное, сказанное им, – их вариации. Не стесняясь, лорд Генри утверджает, что Дориан – его подопытный экспонат: «Только экспериментальным путём можно прийти к научному анализу страстей. А Дориан Грей – под рукой». И Дориан знает это: «Это вы разбудили во мне страстное желание узнать всё о жизни». Не будем забывать и о книге, подаренной лордом Генри, которая, как признаётся Дориан, «отравила его» - книге о своеобразном двойнике Дориана, только стареющем, книге, ставшей его спутником на всю жизнь.
Таким образом, трагические обстоятельства детства и взросления, эстетизм Бэзила, верящего в синтез романтизма и эллинизма в облике Дориана – гармонию души и тела (в красивом теле не может быть некрасивого духа), безнравственный цинизм, который красиво назван лордом Генри новым гедонизмом и распространённый в аристократических кругах дендизм – вот основные факторы, сформировавшие безобразное лицо на портрете, личность, по сути, глубоко несчастную и одинокую. Его не знал и не любил по-настоящему никто. Поэтому его потребность в любви приобрела такие уродливые формы. К сожалению, образ Дориана Грея типичен, он не исключение. Обстоятельства его жизни вполне могли быть реальными для другого какого-нибудь отпрыска лорда. И ещё одного. И ещё…Он рос в условиях, одинаковых для всей «золотой молодёжи». В этом слышится трагизм выводов О.Уайльда. Этот трагизм усиливается и высказыванием лорда Генри, которым нам хотелось бы закончить статью: «Интеллект уродует лица». В этом высказывании – приговор английскому обществу, как это пафосно ни прозвучит, с его прагматизмом, ориентацией на интеллект, игнорированием нравственных ценностей и заботы о душе (зачем она в мире царящего рацио?), научным прогрессом и пр. Это общество воспитывает уродов с красивыми, располагающими к себе, а потому опасными, лицами. И убивает верящее в человеческий гений и красоту искусство. Портрет Дориана – это портрет, составленный из пороков, которыми болел современный Оскару Уайльду мир. Увы, современный не только ему.
Главной мыслью, лейтмотивом романа, сконцентрированной идеей, отражающей позицию автора, звучат слова незнакомого проповедника, случайно услышанные лордом Генри возле Мраморной Арки в Парке: «Что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет собственную душу?» Эта мысль была ведущей, как, надеемся, почувствовал читатель, и в нашей статье.


Переглянути оригінал документаї
Ілюстрації Оскар Уайльд


Ірина Юсипович
учитель світової літератури гімназії 
«Троєщина» Деснянського району м. Києва,
 методист-кореспондент кафедри методики мов і 
літератури ІППО КУ імені Бориса Грінченка


ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ О.УАЙЛЬДА В 10-му КЛАСІ.
СИСТЕМА УРОКІВ.

Урок №1 Тема. Життя і творчість Оскара Уайльда. Аналіз передмови до роману «Портрет Доріана Грея».
Мета: поглибити знання учнів про життя і творчість Оскара Уайльда, познайомити зі своєрідністю світосприйняття та естетичними поглядами письменника, проаналізувати передмову до роману «Портрет Доріана Грея»; розвивати уміння вдумливо читати та аналізувати твір, формувати самостійність і незалежність думки, виховувати почуття прекрасного.
Обладнання: портрет письменника. 
Тип уроку: сприйняття та засвоєння нового матеріалу
Хочете знати, в чому полягає найбільша драма
життя? Вона в тому, що свій геній я вклав у моє
життя, тільки талант - у мої твори.
О.Уайльд
Зміст твору
І.Актуалізація знань

Літературний диктант
Вставте пропущені слова. Назвіть відомих вам представників цього напрямку.
«Мистецтво для мистецтва», «чисте мистецтво» (фр. l'Art pour l'Art) — естетична доктрина, що утверджує самоцільність художньої творчості, незалежність мистецтва від… …. Як художній напрямок, «мистецтво для мистецтва» зародилося у французькій літературі середини 19 століття.
 
ІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу
 • Як характеризує автор митця і мистецтво? У чому вбачає їх призначення?
 • Як ставиться до традиційного моралізаторства у мистецтві? Чим аргументує таке ставлення?
 • У чому суть проголошеного Уайльдом принципу імморалізму?
 • Що вважає письменник засобами мистецтва?
Робота в групах 
Визначте ключові слова, що характеризують світогляд письменника.
Складіть опорну схему - конспект «Естетичні погляди Оскара Уайльда».
Презентуйте свою роботу.

Опрацюйте інформацію, доповніть свій конспект.
Свою філософію мистецтва Уайльд виклав у книзі «Задуми» (1891), яка відкривається діалогом «Занепад брехні», де під «брехнею» письменник розумів мистецтво вигадки. Сучасна література не подобалася Уайльдові саме тому, що була надто наближена до дійсності, перетворювалася на копію реального життя, у якому прекрасного занадто мало. Він вважав, що мистецтво не виражає нічого, крім самого себе, існує самостійно і розвивається за своїми законами, воно не є породженням певної епохи чи її відтворенням, бо вище від життя.
Естетика Оскара Уайльда – це низка парадоксальних суджень, що життя наслідує мистецтво або, що закони мистецтва не збігаються з мораллю, а естетика вища від етики. Письменник вважає, що розуміння фарб і барв важливіше для розвитку особистості, ніж поняття про зле і добре. Ця естетика є своєрідним викликом тогочасній вікторіанській моралі.
У в’язниці, сидячи у смердючій камері, Уайльд писав: «Я зробив мистецтво філософією, а філософію мистецтвом. Я змінив душі людей. Мистецтво я розглядаю, як найвищу цінність, а життя – як один з видів вигадки. Я пробудив уяву свого століття, і воно оточило мене міфом і легендою».

Основні принципи естетизму Оскара Уайльда:
 1. Прекрасні речі – головне джерело насолоди.
 2. Мистецтво не виражає нічого, крім самого себе, воно не є засобом пізнання та перетворення світу, воно пізнає лише красу, тобто себе.
 3. Мистецтво шукає для себе зразки не у природі, а лише у самому собі, цінує речі, створені людиною.
 4. Мистецтво не є засобом виховання, бо краса і мораль несумісні. 
 5. Вищим критерієм для витвору мистецтва є досконалість його форми, а не глибина чи актуальність порушених у ньому проблем.
Робота в групах 
Завдання: Які життєві події вплинули на формування естетичних поглядів? Запишіть ланцюжок цих подій у зошит. При необхідності використовуйте інформаційні картки. Презентуйте свою роботу.

Картка 1
Оскар Фінгал О’Флаерті Віллз Уайльд народився в інтелігентній ірландській родині в Дубліні в 1856 (можливо 1854) році. Батько був відомим лікарем-хірургом та етнографом любителем, полюбляв мандрувати, влаштовувати гучні бенкети і досліджував творчість Дж.Свіфта і П.Беранже. Мати писала вірші, перекладала, збирала фольклор, писала твори про звільнення Ірландії, захоплювалася античною поезією. Батьки постійно влаштовували дома поетичні та музичні вечори. Після початкової освіти в Дублінській королівській школі Оскар продовжив навчання у найвідомішому вищому навчальному закладі Ірландії Трініті-коледжі, а в 1874 році став студентом Оксфордського університету.

Картка 2 
Його улюбленим викладачем і старшим другом під час навчання в Оксфорді був письменник, історик, публіцист і теоретик мистецтв Джон Рескін, якого дослідники вважають центральною фігурою в історії естетики і літературної критики ХІХст. Як і Рескін, молодий студент вважав сучасне йому англійське суспільство убогим, ницим, позбавленим духовності, вищих ідеалів, почуття прекрасного. Як і Рескін, він шукав ідеал в минулому і в індивідуальній творчій праці. Вище за все ставив у мистецтві вільну уяву і красу, а не точне відтворення дійсності, яке вважав безкрилим копіюванням, позбавленим естетичної вартості. Другим наставником Оскара був Уолтер Пейтер, автор досліджень з античного мистецтва і філософії. Він стверджував, що у світі все відносне і рухоме, змінне, і лише мистецтво може передати цей вічний рух. Під впливом своїх наставників Уайльд захопився естетизмом.

Словник
Естетизмсуб’єктивно-ідеалістичний підхід до мистецтва, що ґрунтується на теорії «мистецтво для мистецтва» й протиставляє його дійсності, заперечує ідейність і соціальну спрямованість мистецтва.

Картка 3
У 1881 році видав першу книгу віршів і поїхав до Америки, де читав «естетські лекції», проповідував ідеї «нового відродження» в англійському мистецтві. Після повернення з Америки деякий час жив у Парижі, потім переїхав до Лондона. З 1882 по 1888р. займався журналістикою. Одружився на доньці дублінського адвоката Констанції Ллойд. У 1888р. виходить збірка «Щасливий принц та інші казки», у 1891р. збірка казок «Гранатова хатина», оповідання «Злочин лорда Артура Севіля», роман «Портрет Доріана Грея», збірка літературно-критичних есе «Задуми». У 1892р. письменник пише першу свою комедію на матеріалі світського життя «Віяло леді Уїндермір», яка мала фантастичний успіх. В 1895 він пише п’єси «Ідеальний чоловік» та « як важливо бути поважним». Це був справжній мистецький тріумф. 
«Як особистість, він був винятково оригінальним і в своїх думках, часто втілених в афористичні парадоксальні висловлювання, які перевертали з ніг на голову звичні кліше так званого здорового глузду, і в своїй викличній поведінці в товаристві, і в своєму вигадливо помітному одязі, у дивних смаках тощо. Парадоксальність і епатажність, постійне бажання дратувати оточення, кидати йому виклик своїми словами, вчинками, іронією,що межує з цинізмом, - усе це привертало до нього підвищену, навіть хворобливу увагу. Він не давав своїм сучасникам бути байдужими. Одні ним захоплювалися, інших він обурював, у багатьох викликав бажання наслідував ати свої естетські манери, екстравагантне вбрання, недбалу зухвалість,словесну еквілібристику, та нікому з наслідувачів не вдалося повторити оригінал, тим більше перевершити його». (Кіра Шахова)

ІІІ. Підсумок уроку
Установіть відповідність між терміном і його визначенням


1. Міркування, яке різко відрізняється від традиційні загальноприйнятого, а іноді розходиться із здоровим  глуздом.
А. мораль
2. Система поглядів, уявлень, норм, та оцінок,що регулюють поведінку людей у суспільстві.
Б. гедонізм
3. Наука про походження і сутність моралі моральної свідомості людини.
В. естетика
4. Філософсько-естетичне вчення, відповідно насолода, задоволення – найвище благо, до якого людина має прагнути в житті .
Г. етика
Ґ. парадокс

Творча робота 
Складіть сенкан на задане слово «Оскар Уайльд». Презентуйте свою роботу.
Домашня робота: прочитати роман «Портрет Доріана Грея», дати назву розділам 1-12.

Урок №2 
Тема. Жанрова і стильова своєрідність роману «Портрет Доріана Грея». 
Філософсько-етичні та моральні проблеми твору.
Мета: Визначити жанрові та стильові особливості роману, актуалізувати знання учнів про творчість О.Уайльда та його естетичні погляди, визначити філософсько-етичні та моральні проблеми твору; розвивати навички аналізу тексту, уміння обґрунтовувати власну думку.
Обладнання: портрет письменника, тексти роману.

Тип уроку: комбінований.
Будь-який портрет, написаний з любов’ю, це, по суті, портрет художника, а не того, хто йому позував. О.Уайльд
Зміст уроку
І. Актуалізація знань 
Характеризуючи свою творчість О.Уайльд стверджував: «Драма, роман, вірші чи вірші у прозі, витончений або примхливий діалог – все, до чого я торкався, я наділив новою красою». «Мистецтво я зробив філософією, а філософію мистецтвом».
 • Що ви знаєте про творчість О.Уайльда? Наскільки точною є його характеристика власної творчості? 
 • Охарактеризуйте його літературний доробок. Які твори він написав? Які літературні жанри використовував?
 • Представником якого літературної та світоглядної течії був О.Уайльд? Охарактеризуйте її.
Опрацюйте інформацію. Що нового ви дізналися? Відзначте це у зошиті. Творчість О.Уайльда

Назва твору
Рік видання
Жанр
Збірка віршів «Вірші»
Збірка казок «Щасливий принц»
«Занепад мистецтва брехні»
«Кентервільський привид»

«Перо, олівець і отрута»
«Портрет містера У.Х.»
«Портрет Доріана Грея»
«Задуми»
«Гранатовий будиночок»
«Герцогиня Падуанська»
«Душа людини за соціалізму»
«Злочин лорда Артура Севіля» (збірка)
«Віяло леді Уіндермір»
«Ідеальний чоловік»
«Як важливо бути серйозним»
«Свята блудниця»
«Саломея»
«Балада Родінгської в’язниці»
De Profundis”
1881
1888
1889
1887

1889
1889
1890
1891
1891
1891
1891
1891

1892
1894
1894
1895

1898
1898
вірш
казка
трактат
пародія на готичні романи
есе
оповідання
роман
збірка статей
казка
п’єса
есе
оповідання

комедія
комедія
комедія
трагедія

поема
сповідь

ПЕРЕВІР СЕБЕ
Естетизм – світоглядна і літературна течія в англійській літературі 80-90-х рр. ХІХст., що ґрунтується на теорії «мистецтво заради мистецтва».
Основні риси:
 • відрив мистецтва від суспільного життя;
 • аполітичність;
 • протиставлення мистецтва дійсності;
 • самозамкненість краси на самій собі.
На думку Т. Крівіної «естетизм – це художній напрям, який звів в абсолют ідею чистої Краси, піднесеної над реальним життям, перетвореної на субстанцію рафінованого, вишуканого мистецтва».


ІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

Попрацюйте в групах
 • Згадайте, в чому полягає своєрідність естетизму О.Уайльда?
Завдання: Проаналізуйте 1розділ роману. Чи знайшли ідеї естетизму втілення у творі? Які саме? Завдання: Які філософські та моральні проблеми піднімає автор при першому знайомстві з героями? Визначте та запишіть їх.
 • Що характерно для фабули роману? Навколо чого вона будується?
 • На що звертає увагу Кіра Шахова, характеризуючи її: «Фабула роману не відзначається особливою складністю. Та в ній є своя незвичність – це переплетіння цілком реального, що становить велику частину книги, і абсолютно фантастичного, яке гостро, яскраво і безжально висвітлює сутність цієї реальності»?
 • Чи були у О.Уайльда попередники? В творах яких письменників використовувався такий прийом?
«Єдиний роман Уайльда спирається на широку літературну ерудицію автора. У ньому дослідники легко знаходять риси, які споріднювали його з романтизмом початку ХІХ ст., зокрема з творами Гофмана ( наприклад, своєрідно розв’язана тема двійників, існування двох світів – реального і фантастичного,…) ... І те в творчості Бальзака, що мало в собі романтичний первінь, відгукнулося в романі Уайльда. Це передовсім «Шагренева шкіра», з якою у «Портреті Доріана Грея» надто багато глибоких внутрішніх перегуків, але це і «Невідомий шедевр», «Золотоока дівчина» з її екзотичними, розкішними місцями дії, дивною красою та аморальністю головної героїні й тих, хто її оточує, жорстокою карою за розбещене життя – кривавим убивством. Є прямі збіжності з історією «Мельмота-блукальця» Метьюрина,зокрема в дуже схожих мотивах зв’язку долі людини і її портрета в обох творах. Але не менша близькість роману Уайльда з неоромантичною прозою його сучасників. І тут насамперед слід назвати «Дивну історію Джекілла і містера Гайда» Стівенсона, деякі речі Конрада і Кіплінга…. Велика частина творів модернізму і вся постмодерністська література ХХ ст. ґрунтувалися на якнайширшому використанні всього масиву попереднього красного письменства.» (Кіра Шахова)
 • Як ви думаєте, чому роман називається «Портрет Доріана Грея» (The picture of Dorian Gray”) ?
 • Коли вперше на сторінках роману ми бачимо портрет? А коли востаннє?
 • Чи можна стверджувати, що портрет є теж персонажем твору? Аргументуйте свою думку.
 • Яка його роль у творі? Чи можна вважати, що портрет є символом? Якщо так, то що він символізує?
 • Що говорить лорд Генрі про цей портрет?
 • Як характеризує свій витвір Безіл? Чи це був перший портрет, який він малював з Доріана?
 • Що особливого було в цій роботі художника?
 • Що спонукало Доріана вимовити фатальну фразу?
 • В яких літературних творах прослідковуються мотиви обміну людської душі на щось? На що саме? Чим відрізняється мрія Доріана від мрії попередників?

Робота в групах
Завдання 
Які жанрові різновиди роману вам відомі? Визначте жанровий різновид роману «Портрет Доріана Грея». Аргументуйте свою думку.
Завдання
Доведіть, що «Портрет Доріана Грея»
 
1 група – психологічний роман
2 група – фантастичний
3 група – інтелектуальний
4 група – філософський
5 група - естетський
6 група - парадоксальний

Словник
Психологічний роман – різновид роману, в якому відтворено внутрішні переживання особистості, духовну еволюцію, пошуки й суперечності героя, що зумовлюють його вчинки та поведінку.
Фантастичний роман – різновид роману, сюжет якого ґрунтується на фантастиці, тобто уявний світ якого не відповідає наявному реальному світу або прийнятому усталеному поняттю можливого.
Філософський роман великий епічний твір, в якому безпосередньо викладається світоглядна або естетична позиція автора.
Інтелектуальний різновид роману, у якому увага автора зосереджена не стільки на зображенні самого життя, людських характерів, скільки на актуальних для певної доби інтелектуальних і загальнокультурних проблемах, нерідко наповнений відповідними дискусіями та висловлюваннями, насичений складним інтелектуальним підтекстом, посиланнями на різноманітні літературні, мистецькі, філософські твори.
Естетський (естетичний) романрізновид роману, у якому в художній формі втілено програмні тези естетизму «мистецтво вище за життя», принципи мистецтва незмінні на відміну під принципів моралі і т п.
Парадоксальний романрізновид роману, наповнений міркуваннями автора, що різко відрізняються від традиційних, загальноприйнятих, а іноді розходяться із здоровим глуздом.
ІІІ. Підсумок уроку
Робота з епіграфом 
Будь-який портрет, написаний з любов’ю, це, по суті, портрет художника, а не того, хто йому позував. О.Уайльд

Як ви розумієте цей вислів? Чи можна ним охарактеризувати митця Оскара Уайльда і його витвір – роман «Портрет Доріана Грея»?
Домашнє завдання: дібрати цитати до образів лорда Генрі, Безіла, Доріана (про ставлення до життя, краси, мистецтва). Зробити висновки що до їх світоглядної позиції.

Урок №3
Тема. Втілення різних форм естетизму в образах Безіла Голуорда, Генрі Уоттона та Доріана Грея.
Мета: актуалізувати знання учнів про естетизм, розглянути різні форми естетизму у романі «Портрет Доріана Грея», розвивати вміння вдумливо читати та аналізувати твір, мотивувати власну оцінку прочитаного, формувати самостійність і незалежність суджень; виховувати почуття прекрасного.
Обладнання: тексти роману. 
Тип уроку: комбінований.

Зміст уроку
І. Актуалізація знань 
 • Який художній напрям визначив життєвий світогляд і творчу манеру О.Уайльда?
 • Як називали письменника друзі та знайомі? Яких життєвих поглядів він притримувався?
Попрацюйте в групах
Запропонуйте фразу, яка, на вашу думку могла б визначити життєве кредо О.Уайльда. Аргументуйте думку.

ІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу
Автор роману-біографії Оскара Уайльда «Король життя» Ян Парандовський писав: « Якщо Флобер мав усі підстави твердити: «Мадам Боварі – це я», то автор «Портрета Доріана Грея» міг би сказати «Мій роман – це я», так багато особистого вклав Уайльд у створені ним персонажі». 
 • Як ви розумієте цей вислів? Чи погоджуєтеся з ним?
Презентація героя. 
Заповніть таблицю


Лорд Генрі
Доріан
Безіл
1.походження, родина
2.професійна діяльність
3.захоплення, уподобання
4.ставлення до Доріана, роль у його житті
-                      
-                      
-                      
Аналіз цитатного матеріалу 
Складання щоденника подвійних нотаток


цитата
коментар


 • Чим захоплювався лорд Генрі? Що вважав єдиним, що варто вивчати?  
 • Яку філософію сповідував Генрі Уоттон? Чого, на його думку, мала навчити людину така життєва позиція?
 • Як ви думаєте, чому автор наділив лорда Генрі власним титулом «Принц Парадокс»?
 • Підберіть ключові слова для характеристики Генрі Уоттона.
 • Що найбільше цінував у житті Безіл?
 • Як він ставиться до мистецтва, у чому вбачає його призначення?
 • Як можна визначити його життєву позицію?
 • Чи змальовує автор на сторінках твору портрет художника? Що підкреслює у його зовнішності?
Попрацюйте в групах 
Завдання: Підберіть гасло, яке могло б стати життєвим кредо (девізом) лорда Генрі, Безіла та Доріана.

ІІІ. Підсумок уроку
 • Чи можна стверджувати, що Генрі Уоттон і Безіл Голуорд антиподи? 
 • Як ви думаєте, чому вони були друзями? 
 • Хто з цих героїв близький О.Уайльду? Аргументуйте думку.
Попрацюйте в групах 
Оскар Уайльд стверджував, що «мистецтво вище за життя». Доведіть, що все привабливе і гарне автор пов’язує з мистецтвом, а все потворне із життям.
Творча робота
Напишіть порадник від імені героя роману або О.Уайльда «Як варто прожити життя»
Домашнє завдання: складіть цитатний ланцюжок для характеристики образу Доріана. Підготуйтеся до конкурсу на кращу презентацію героя (Доріана) від групи (анкета, малюнок, асоціативний кущ, листок з щоденника, лист, заповіт…)

Урок №4
Тема. «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея.
Мета: проаналізувати вчинки Доріана Грея та визначити проблеми, які ставить автор за допомогою цього образу; розвивати навички систематизації та узагальнення матеріалу, уміння мотивувати свою оцінку прочитаного, формувати самостійність і незалежність суджень; виховувати почуття відповідальності за моральний вибір.
Обладнання: тексти роману, ілюстрації до нього. 
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку

І.Актуалізація знань
Робота в групах 
 1. Конкурс на кращу презентацію героя (від групи)
  (анкета, малюнок, асоціативний кущ, листок з щоденника, лист, заповіт…) 
 2. Запропонуйте епіграф до теми уроку. Аргументуйте свій вибір.
ІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу 
Бесіда. Робота з текстом
 • Коли і де ми вперше знайомимося з Доріаном Греєм? Яким його змальовує автор?
 • Як формувався характер юнака? Хто були його батьки? У яких умовах він виховувався?
 • Як вплинуло знайомство з лордом Генрі на юного Доріана? Чим він приваблює свого юного друга? Чому висловлювання Уоттона здаються йому цікавими?
 • Як ви думаєте, чому авторитетом для Доріана став не чесний і людяний Безіл, а цинічний Генрі Уоттон? У чому нас хоче переконати автор?
 • Коли на портреті відбуваються перші зміни? Як реагує на них юнак?
 • Чи було його бажання змінитися щирим? Хто допомагає Доріану заспокоїти сумління? Чи важко було це зробити?
 • Зачитайте роздуми Доріана після смерті Сибіл (розділVIII) та роздуми про можливість почати нове життя (розділ ХХ). Що об’єднує ці два епізоди? Чи була у Доріана можливість зупинитися, змінити своє життя? Від кого, на думку автора, залежить життєвий вибір людини? 
 • Як змінюється життя Доріана після першого падіння? Що стає його метою? У чому він вбачає сенс існування? Чим захоплюється? 
 • Який подарунок лорда Генрі мав особливий вплив на Грея? 
 • Що відбувається з людьми, які спілкуються з Доріаном? 
 • Чи винен лорд Генрі у моральному падінні Доріана? Чи збирався він його розбещувати?
 • Яку роль у житті Грея відігравав портрет? Що він з ним зробив?
 • Чи вірить Безіл чуткам, які оточують Доріана? Чому він приходить до нього?
 • Як ви думаєте, навіщо Грей показує художнику портрет? Яким побачив митець своє творіння? (Зачитайте)
 • Чому Доріан вбиває Безіла? Про що думає, скоївши злочин? Як поводиться уранці?
 • Як Грей позбавляється трупа? На який новий злочин іде? Чи відчуває він докори сумління?
 • Чи змінюється життя Доріана після вбивства художника? Яке почуття стає його постійним супутником? 
 • Що штовхає Грея на останнє вбивство? Зачитайте фінальну сцену роману. Наскільки вона символічна? Чому портрет зберіг свою красу?
Попрацюйте в групах 
Завдання: Заповніть таблицю. Презентуйте свою роботу.

Вчинки Доріана Грея
Зміни на портреті
Ставлення Доріана до змін на портреті
Складіть ЛСК «Сходинки пороку Доріана Грея»


 • Чому вишуканий і витончений у аристократичному товаристві Доріан поринає у багно соціального лондонського дна суспільства?
 • У чому причини трагедії головного героя роману? Підберіть ключові слова для характеристики Доріана.
ІІІ. Підсумок уроку

Попрацюйте в групах
Завдання.
 
 1. Складіть колекцію парадоксів лорда Генрі, які найбільше зацікавили Доріана Грея.  
 2. Ім’я Доріан у перекладі з англійської означає «доричний» - це мистецтвознавчий термін для позначення найдавніших пам’яток класичної античності. Як ви думаєте, чому автор дібрав саме таке ім’я своєму персонажу?
Завдання: Як ви розумієте вислів Доріана «У кожному з нас – і Небо, і пекло»?
Завдання. Чи згодні ви з В.Стоюніним, який вважав, що О.Уайльд створив роман, у якому є «прагнення істини, правди, добра… все те, що ми визнаємо розумним, справедливим, істинним, моральним, прекрасним»?
Домашня робота. Випишіть афоризми про кохання. Випишіть слова Доріана про його почуття до Сибіл.

Урок №5
Тема. Тема кохання у романі. Символіка образів твору.
Мета: проаналізувати афоризми про кохання, стосунки між Доріаном і Сибіл; визначити образи-символи у творі; розвивати уміння вдумливо читати та аналізувати твір, формувати самостійність і незалежність думки, виховувати почуття прекрасного.
Обладнання: ілюстрації до роману. 
Тип уроку: сприйняття та засвоєння нового матеріалу.
Хід уроку

І. Актуалізація знань
Творча робота: сенкан на задане слово “Доріан Грей”
Складання сенкану:
1 рядок – задане слово 
2 рядок – 2 прикметника
3 рядок – 3 дієслова
4 рядок – фраза – підсумок з 4 слів
5 рядок - синонім до заданого слова
Зачитайте підібрані вами афоризми про кохання. Про що свідчать ці вислови? Яку роль кохання у житті людини підкреслювали митці різних часів і народів?

ІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу
 • Як переживає Доріан перше почуття? Чому він закохався саме у Сибіл і чи це дійсно було справжнє кохання? Що приваблювало його у дівчині?
 • Як зреагував Уоттон на признання Доріана про закоханість?
 • Як ви розумієте слова лорда Генрі: «Ви завжди будете закохані у кохання»? 
 • Який вплив на Доріана має любов? Зачитайте слова, у яких він говорить лорду Генрі про своє почуття? 
 • Чому юнак розчарувався у своїй коханій? Як він розмовляє з дівчиною після вистави?
 • Від кого Доріан дізнається про смерть Сибіл? Чи усвідомлює, що її вбила його жорстокість? Чи стала ця звістка причиною його страждань? 
 • Що здивувало Безіла, котрий прийшов підтримати Грея? 
 • Лорд Генрі вірність у коханні вважає доказом безсилля, а людей, які люблять лише раз у житті поверхневими. Як ви думаєте, що сформувало такі погляди? Яку роль відіграє кохання у житті Генрі Уоттона? 
 • Як ставляться до цього почуття у лондонському аристократичному товаристві? 
 • Розкажіть про стосунки Грея з Гетті?
 • Чому Доріан вирішив не ганьбити дівчину? Чи це рішення викликане турботою про неї? Чи щирим було його почуття до Гетті?
 • Як зреагував портрет на стосунки Доріана з дівчиною? Чому?
 • Чим захопленість Гетті відрізняється від почуття до Сибіл?
Попрацюйте в групах
 • Які риси характеру проявилися у Доріана після смерті Сибіл?
 • Коли і чому Доріан замислився «Може в мене немає серця»? 
 • Хто з героїв твору здатний на глибокі і сильні почуття до іншого? 
 • Визначте образи-символи у романі. Яку роль вони відіграють?
ІІІ. Підсумок уроку 
Попрацюйте в групах 
Завдання
 1. Складіть рекламу, щоб у ній прозвучала
1 група - тема твору

2 група – проблематика
3 група – інформація про світогляд автора
4 група – коротка характеристика головного героя 
5 група - основна думка


Домашня робота: підготуватися до творчої роботи.

Урок №6
Тема. Твір-роздум за романом О.Уайльда «Портрет Доріана Грея» 
Мета: формувати навички письмового зв’язного мовлення, вміння аргументувати свою думку цитатним матеріалом, систематизувати та узагальнювати матеріал.
Зміст уроку
Теми твору-роздуму
 1. Краса і мораль у романі «Портрет Доріана Грея».
 2. Які проблеми, порушені «Апостолом естетизму», актуальні в наш час? 
 3. Портрет – магічне дзеркало душі.
Домашнє завдання: підготувати 12 запитань і відповіді на них з теми.

Література
 1. Гузь О.О. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури. 10клас. // Зарубіжна література в школах України.- 2011.-№4.
 2. Кабкова О. Карнавал у житті О.Вайльда. // Зарубіжна література.- 2004. -№ 9.
 3. Мухін В.О. Зарубіжна література. Авторські уроки.- Х., 2008.
 4. Николин М. Формування духовно-естетичної компетентності учнів за умови профільного навчання. . // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.- 2011.-№5.
 5. Парандовський Ян Король життя (уривок з роману) . // Зарубіжна література.- 2003. -№ 7.
 6. Покатилова О.О. Культуролого-синкретичний аналіз художнього тексту. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.- 1999.-№2.
 7. Шахова Кіра. Оскар Вайльд. // Зарубіжна література.- 2004. -№ 6-7. 
 8. Штанько Л. Оскар Вайльд та роман «Портрет Доріана Грея». // Зарубіжна література.- 2007. -№ 10-11.
Аліна Бекетова, 
учитель зарубіжної літератури
СШ №265 м.Києва
ВІД КОНТЕКСТУ ДО ПІДТЕКСТУ
(Урок для дистанційного навчання у 10-му класі за романом Оскара Вайльда Портрет Доріана Грея)  

Щоб переглянути повну версію презентації з примітками автора, завантажте її нa свій комп’ютер.

3 коментарі:

 1. Прокопенко Вчитель провів величезний обсяг роботи, перед нами розробка цілої теми, яка зроблена дуже цікаво

  ВідповістиВидалити
 2. Яка глибока змістовна розробка теми! Дуже сильно! Дякую за інформацію, Ірино! Творчих Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 3. Після тривалого процесу співбесіди з іпотечними кредиторами ми в кінцевому підсумку запропонували пана Педро Джерома про позику в його пропозиції іпотечного кредиту. Як перший покупець житла, він чудово допоміг нам отримати іпотеку, надавши чудові поради та завжди піклуючись про наші інтереси. Я б безумовно рекомендував кожному, хто купує будинок або шукає кредитора з позитивною позикою для фінансування своїх потреб або бізнесу, використовувати пана Педро Джерома та його команду для будь-якого виду позики. Я обов’язково скористаюся ними знову в майбутньому. Ви можете зв’язатися з кредитним офіцером Педро Джеромом за електронною поштою: pedroloanss@gmail.com або через WhatsApp: WhatsApp: +1-8632310632 Удачі.

  ВідповістиВидалити